Milletlerarası Hukuk

H. Yiğithan ERİM / Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi

Resmi Gazete No: 30659
Resmi Gazete Tarihi: 18.1.2019
VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 7161                                                                        Kabul Tarihi: 17/1/2019
MADDE 11- 5/5/1969 tarihli ve 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi
ve Koordinasyonu Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Cumhurbaşkanı tarafından, dış ülkelerde veya uluslararası kuruluşlar nezdinde
büyükelçi gibi akredite edilmeksizin, büyükelçi unvanı verilerek özel
bir misyonla görevlendirilenlerin büyükelçilik unvanı Cumhurbaşkanınca geri alınmadığı
müddetçe devam eder.”

 

Resmi Gazete No:30656

Resmi Gazete Tarihi:15.1.2019

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/6/2000 tarihli ve 24088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk
Uluslararası Gemi Sicili Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2)
numaralı alt bendinde yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak
değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
Resmi Gazete No: 30651
Resmi Gazete Tarihi: 10.1.2019

Cumhurbaşkanı Karar Sayısı: 578
Karar Tarihi: 9 Ocak 2019
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİNİN 1267 (1999), 1988 (2011) VE
1989 (2011) SAYILI KARARLARIYLA LİSTELENEN KİŞİ, KURULUŞ VEYA
ORGANİZASYONLARIN TASARRUFUNDA BULUNAN MALVARLIĞININ
DONDURULMASI HAKKINDAKİ 30/9/2013 TARİHLİ VE 2013/5428 SAYILI
BAKANLAR KURULU KARARININ EKİ (1) SAYILI LİSTEDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 578)

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı
kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının

dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki
(1) sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 6415
sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesi gereğince
karar verilmiştir.
9/1/2019 TARİHLİ VE 578 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR
MADDE 1 – Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989
(2011) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan
malvarlığının dondurulmasına ilişkin 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararının eki (1) sayılı listenin "A- DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler"
başlıklı bölümüne, ekli listede yer alan kişi eklenmiştir.
MADDE 2 – Bu Karara karşı, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 24 üncü maddesi ile 2577
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7 nci maddesi çerçevesinde, Resmî Gazete'de
yayımını izleyen 60 gün içinde Danıştay'da dava açılabilir.
MADDE 3 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Resmi Gazete No: 30671
Resmi Gazete Tarihi: 30.1.2019
“TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SIRBİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA
SERBEST TİCARET ANLAŞMASI”NA AİT PROTOKOL I’İN YERİNİ ALAN
30 OCAK 2018 TARİHLİ “PROTOKOL I”, ANLAŞMANIN “MENŞELİ ÜRÜNLER”
KAVRAMININ TANIMI VE İDARİ İŞ BİRLİĞİ YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN
PROTOKOL II’SİNİ DEĞİŞTİREN 17 OCAK 2017 TARİHLİ VE 1/2017 SAYILI
ORTAK KOMİTE KARARI VE ANLAŞMAYA EKLENEN HİZMET TİCARETİ
HAKKINDA 30 OCAK 2018 TARİHLİ “PROTOKOL III”ÜN ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDUĞUNA VE ANLAŞMANIN PROTOKOLLER VE EKLERİNE
İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLERİN CUMHURBAŞKANINCA DOĞRUDAN

ONAYLANMASINA DAİR YETKİ VERİLMESİNE

İLİŞKİN KANUN

Kanun No. 7160  Kabul Tarihi: 8/1/2019
MADDE 1 – (1) “1 Haziran 2009 tarihinde imzalanan ‘Türkiye Cumhuriyeti ile
Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması’na Ait Protokol I’in yerini alan 30
Ocak 2018 tarihli ‘Protokol I’, Anlaşmanın ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İş
Birliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’sini değiştiren 17 Ocak 2017 tarihli ve 1/2017 Sayılı
Ortak Komite Kararı ve Anlaşmaya eklenen Hizmet Ticareti hakkında 30 Ocak 2018 tarihli
‘Protokol III’”ün onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – 2/3/2010 tarihli ve 5954 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan
Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanunun 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Birinci fıkrada belirtilen Anlaşmanın ekleri ve protokollerine ilişkin değişiklikleri
onaylamaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.”

MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

29/01/2019